Hoppa till sidans innehåll

Försäkringsinformation för lag och ungdom


Försäkringsinformation 2018/2019

Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Ishockeyförbundet omfattas av Svedeas olycksfallsförsäkringen. Försäkringen är framtagen av Svenska Ishockeyförbundet tillsammans med Nordiska Sport och Eventförsäkringar

Försäkringen omfattar skada till följd av olycksfall och ger dig ett skydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning eller match.

Försäkringen ger endast ett grundläggande skydd.  Lag- och licensförsäkringen är inte lika omfattande som en privat försäkring men innehåller däremot de viktigaste delarna i en olycksfallsförsäkring som till exempel invaliditet och tandskador.

Kontakta gärna försäkringsförmedlaren Nordiska Sport och Eventförsäkring vid eventuella frågor eller om ni vill ha hjälp med att komplettera ert försäkringsskydd.

Till säsongen 2018/2019 erbjuder Svedea möjlighet att teckna en kompletteringsförsäkring som förstärker villkoren och sänker självrisken på licensförsäkringen. Besök försäkringsförmedlaren Nordiska Sport- och Eventförsäkringarns hemsida www.sportforsakringar.se  för mer information.

Nordiska Sport- och Eventförsäkringar AB
Fredsgatan 12
111 52 Stockholm
070-047 99 13
www.sportforsakringar.se

Vad är en olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid

•                    total hälseneruptur (helt avsliten hälsena)

•                    ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel avslitet korsband)

•                    fraktur (dock inte stressfraktur)

•                    solsting, värmeslag och förfrysning

Skador orsakade av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om besvären infunnit sig i samband med idrott.

Vid skada gäller alltid det fullständiga villkoret.

Vilka är försäkrade?

LAGFÖRSÄKRING

Registrera samtliga aktiva i Hockeykortsregistret och redovisa antalet anmälda lag till Svenska Ishockeyförbundet (SIF). Svedea kommer använda detta register för kontroll av licens och tillhörighet. Alla spelare som skall spela match skall registreras individuellt. Spelarna skall vara registrerade 1 oktober då ”försäkringsåret” börjar.

Spelarna är försäkrade när lagförsäkringen är betald och spelarna är registrerade i vårt Hockeykortsregister.

Försäkringsavgiften för förbundsserierna dvs SHL, HA, SDHL, J20SE och HE läggs in i TSM av Svenska Ishockeyförbundet. Försäkringsavgiften för övriga serier läggs in i TSM av Regions-respektive Distriktsadministratörer.

UNGDOMSFÖRSÄKRINGEN

Försäkrade är ungdomar, yngre än 10 år, inom förening ansluten till Svenska Ishockeyförbundet. Ungdomsförsäkringen är premiefri.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska Ishockeyförbundet, distrikts- ishockeyförbund eller av förening anordnad match, organiserad träning i ishockey eller ishockeyskola samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Vid utlansresa

Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige (max 45 dagar). I samband med att SIF godkänner sanktion för ishockeyresa utökas försäkringen med ersättning för läkekostnader, merkostnader och merutgifter för hemtransport vid såväl olycksfallsskada som akut sjukdom. Vid resa inom EU/EES eller Schweiz ska resenär ha med sig EU kortet som kan beställas på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se. EU-kortet ger den resande rätt till nödvändig vård och till samma kostnad som de som bor i landet.

För ishockeyresor som görs utan sanktion från SIF sker ingen utökning av försäkringen vid utlandsresa.

Ersättningar

Försäkringen är ett grundskydd som kort kan beskrivas så här:

Akutersättning                                                                 Högst 10 000 kr

Tandskadekostnader                                                        Högst 1 prisbasbelopp

Sönderklippta kläder/utrustning i samband med vård     Högst 15 % av ett prisbasbelopp

-                     Varav hjälm utespelare                              Högst 1 500 kr

-                     Varav hjälm målvakt                                 Högst 10 000 kr

Medicinsk invaliditet

Vid invaliditetsgrader 1-4%                                              Ersättning lämnas med 3 500 kr

Vid invaliditetsgrader 5-74%                                            Ersättningen beräknas på 350 000 kr

Vid invaliditetsgrader 75 % och högre                               700 000 kr

Dödsfallsersättning

Engångsbelopp oberoende av dödsorsak                          30 000 kr

Krisförsäkring                                                                   Högst 10 behandlingstillfällen

Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.

Akutersättning

Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader, när du p g a skadan besöker läkare eller går på sjukgymnastik. Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada du råkat ut för (skadans diagnos). Det innebär att du inte alltid kan räkna med att få full ersättning för utlägg. Kom ihåg att du behöver redovisa alla dina utlägg till oss från och med det första läkarbesöket. Den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 10 000 kr. Akutersättningen ersätter inte förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

Vid olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för idrottsutrustning och kläder som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård. Högsta ersättning är 15 % av ett prisbasbelopp med undantag för hjälmar. Hjälm för utespelare kan ersättas upp till högst 1 500 kr och hjälm för målvakt upp till högst 10 000 kr.

Självrisk

Försäkringen gäller med en självrisk på 2 200 kr vid varje skadetillfälle.

Tandskadekostnader

Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Om det redan vid skadetillfället förelåg/fanns ett tandbehandlingsbehov vad avser de skadade tänderna har Svedea rätt att i skälig omfattning delvis eller helt nedsätta ersättningens storlek.

Ersättning kan lämnas för kostnad upp till högst den nivå som framgår av Folktandvårdens prislista för allmäntandvård och specialisttandvård vid tidpunkten för behandling. Ersättning lämnas inte för de faktiska tandvårdskostnader som överstiger Folktandvårdens prislistor.

För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Slutbehandling kan skjutas upp till efter 25 års ålder under förutsättning att Svedea innan den försäkrade fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen.

Uppskjuten behandling måste avslutas innan den försäkrade fyller 30 år.

Högsta sammanlagda ersättningsbelopp per skada är alltid ett prisprisbasbelopp oavsett Folktandvårdens prislista.

Samtliga kostnader ska vara godkända av Svedea innan behandlingen påbörjas.

Högsta ersättning vid skada är ett prisbasbelopp. 

Självrisk

För försäkrade gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser (paragraf 1:10) om att använda tandskydd som är tillverkade av tandläkare/tandklinik. I händelse av skada ska den försäkrade kunna stryka att tandskydd har används vid skadetillfället. Den försäkrade ska även kunna uppvisa ett intyg utfärdat av tandläkare som styrker innehavet av tandskydd. Om försäkrad ej uppfyller ovanstående gäller försäkringen med en självrisk på 10% av prisbasbeloppet vid varje tillfälle.

Medicinsk Invaliditet

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell.

• Då invaliditetsgraden är lägre än 5 % utbetalas 3 500 kr

• För skador som är bedömda till mellan 5 % och 74 % utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

• För skador bedömda till 75 % eller högre utbetalas dubbelt försäkringsbelopp.

Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än fem år från skadedagen.

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett hur gammal du är), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 65 år). Försäkringsbeloppet utbetalas till dina efterlevande enligt generella regler om förmånstagare där make/sambo kommer i första hand. De generella reglerna gäller inte om du skickat in ett särskilt önskemål till oss om vem som ska få en eventuell utbetalning.

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för kristerapi efter traumatisk händelse som försäkrad råkar ut för eller är närvarande vid. Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi med högst tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada.

Så här gör du om du skadar dig?

Vid skada så gör du anmälan Här! Vid frågor eller funderingar går det bra att ringa, tel 0771-160161.

Försäkringsavgifterna för samtliga lag skall betalas av föreningarna enligt följande:

Alt 1:             Direktbetalning via föreningens varukorg i TSM
Alt 2:             Betalning till SIF:s bankgiro 166-0885 (endast om man beställer order)

OBS! Om föreningen väljer Alt 2 och önskar betala försäkringsavgifter till SIF:s bankgiro då måste en order (faktureringsunderlag) beställas i förväg från SIF.

Beställning av ordrar görs endast via mail till This is a mailto link.

Premien skall betalas per lag och inte per förening. Ett exempel är om Timrå lag 1 deltar i två olika serier/turneringar är det bara en premie. Om man däremot inom samma åldersgrupp har ett Timrå lag 1 och ett Timrå lag 2 i samma serie så är det två lagförsäkringar.

Se premier nedan:

Seniorlag, SHL och HockeyAllsvenskan                      14.500 kr      
Seniorlag, HockeyEttan                                                11.500 kr
Seniorlag, HockeyTvåan och lägre                                 9.350 kr
Damlag                                                                            3.250 kr
Juniorlag (fr o m 17 år)                                                   4.750 kr
Ungdomslag/barnlag (t o m 16 år)                                  1.000 kr
Veteranlag                                                                      1.900 kr
Domare (individuell försäkring)                                        100 kr/person

Premien gäller oavsett antal spelare per lag och spelare kan representera både juniorlag och A-lag under samma säsong utan påverkan av premien.

Till säsongen 2018/2019 erbjuder Svedea möjlighet att teckna en kompletteringsförsäkring som förstärker villkoren och reducerar självrisken på licensförsäkringen. Besök försäkringsförmedlaren Nordiska Sport- och Eventförsäkringarns hemsida www.sportforsakringar.se  för mer information.

I våra tävlingsbestämmelser står det följande om domare: ”En licenserad domare har genomgått den årliga utbildningen samt klarat av utbildningskraven för den nivå som domaren är uttagen att döma på. I tillägg ska domaren vara registrerad i TSM för den aktuella säsongen samt dennes försäkring vara betald via respektive administrerande förbund ”.

Vi kommer att ta ut listor från TSM den 1 oktober när det gäller förenings- och distriktsdomare och skicka till respektive distrikt som underlag för inbetalning till oss. De föreningsdomare som redan spelar ishockey täcks av lagförsäkringen och behöver inte teckna en separat domarförsäkring.

Enligt tävlingsbestämmelserna ska varje förening som deltar i serieverksamhet från U11 till seniorer teckna försäkring enligt gällande försäkringsbestämmelser.

Senaste tidpunkt för inbetalning av avgifterna för lag i SHL, HA, SDHL, J20SE, HE samt HockeyTvåan är den 28 september.  För övriga lag och domare skall avgifterna vara betalda senast den 31 oktober.

Registrering

Då vi närmar oss ny ishockeysäsong är det dags att registrera samtliga aktiva i Hockeykortsregistret och redovisa antalet anmälda lag till Svenska Ishockeyförbundet (SIF). Svedea kommer använda detta register för kontroll av licens och tillhörighet. Alla spelare som skall spela match skall registreras individuellt. Spelarna skall vara registrerade 1 oktober då ”försäkringsåret” börjar.

Personnummer

Vid anmälan av nya spelare måste alltid fullständigt personnummer lämnas. Svedea behöver det som underlag för att kunna reglera en eventuell skada. Personnumret ska bestå av födelseår, -månad och -dag samt ett fyrsiffrigt födelsenummer. Spelare som är utländsk medborgare och ännu inte har erhållit sina fyra sista siffor, ska använda ‘’UTLK’’ (kvinna) eller ’’UTLM’’¯ (man) i stället. 

ANNAT BRA ATT VETA:

Dubbelförsäkring

Om försäkrad har flera olycksfallsförsäkringar, och skada är ersättningsbar från en sådan, kan invaliditets- och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa.

Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring.

Då försäkrad har annan olycksfallsförsäkring i Svedea, som medger kostnadsersättning utöver utbetald akutersättning, kan sådan verifierad kostnad ersättas från denna. Finns försäkring tecknad i annat bolag bör krav kunna ställas dit på motsvarande sätt.

Avlönad spelare eller domare

För spelare och domare (som har inkomst) bör skadan först anmälas till Försäkringskassan. Detta är viktigt för att du inte ska gå miste om eventuell sjukersättning.

Ledare och funktionärer

Ledare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom RF:s Grundförsäkring (K 62510). Försäkringsgivare är Folksam. Försäkringen för ledare gäller även under resa utomlands vid akut sjukdom och olycksfallsskada.

Tilläggsförsäkringar

Licensförsäkringen är ett grundskydd då du spelar ishockey, försäkringen bör kompletteras med privata lösningar för ett fullgott skydd som dessutom gäller dygnet runt, vilket inte är fallet med licensförsäkringen. Svedea har tagit fram två varianter, en för spelare och en för domare. Läs mer om dem genom att klicka på länkarna.

Vid frågor, kontakta oss här:

Svedea
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Besöksadress: Sveavägen 38
Tel: 0771 – 160 161
E-post: This is a mailto link 

Nordiska Sport- och Eventförsäkringar AB
Fredsgatan 12
111 52 Stockholm
070-047 99 13
www.sportforsakringar.se

 

Uppdaterad: 11 JUL 2018 13:28 Skribent: Stefan Ladhe
Epost: This is a mailto link

Svensk Ishockeys Huvudsponsor

 

Genvägar

CCM FT2

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 084490400
Fax: 08910035
E-post: This is a mailto link

Se all info