Hoppa till sidans innehåll

Försäkringsinformation för lag och ungdom


Försäkringsinformation 2017/2018

Försäkringsnummer
951257 licensförsäkringen
107248 ungdomsförsäkringen
Försäkringsperiod: 1 oktober–30 september 

VILKA ÄR FÖRSÄKRADE

LAGFÖRSÄKRINGEN
Försäkrade är de spelare som ingår i ett lag för vilket lagförsäkringsavgift är betald till distriktsförbundet. OBS! För att försäkringen ska vara giltig ska spelarna också vara registrerade i spelarkortsregistret. Samtliga spelare ska vara registrerade i Spelarkortsregistret. Lagförsäkringen omfattar även ishockeydomare.

UNGDOMSFÖRSÄKRINGEN
Ungdomsförsäkringen är inkluderad i Lagförsäkringen. Försäkrade i Undomsförsäkringen är ungdomar, yngre än 10 år, inom förening ansluten till Svenska Ishockeyförbundet. Ungdomsförsäkringen är premiefri.

NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska Ishockeyförbundet, distriktsishockeyförbund eller av förening anordnad match, organiserad träning i ishockey eller ishockeyskola samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

GILTIGHETSTID

LAGFÖRSÄKRINGEN
Försäkringen gäller under den försäkringsperiod för vilken spelaren är registrerad i spelarkortsregistret. Giltighetstiden förlängs med ett efterskydd som gäller under oktober månad efter försäkringsperiodens slut, dock längst t o m dagen före registrering sker för ny försäkringsperiod. För spelare som anmäls under perioden 15 maj-30 september gäller försäkringen också för hela den kommande försäkringsperioden som börjar 1 oktober.

UNGDOMSFÖRSÄKRINGEN
Försäkringen gäller per försäkringsperiod 1 oktober - 30 september. Försäkringen förlängs med ett efterskydd som gäller under oktober månad det kalenderår man fyller 10 år, dock längst t o m dagen före registrering av försäkring.

ERSÄTTNINGAR
Försäkringen är ett grundskydd som kort kan beskrivas så här:
Akutersättning                                                             Högst 10 000 kr
Tandskadekostnader                                                  Högst 1 prisbasbelopp
Sönderklippta kläder/utrustning i
samband med vård                                                     Högst 15 % av ett prisbasbelopp
-          Varav hjälm utespelare                                  Högst 1 500 kr
-          Varav hjälm målvakt                                       Högst 10 000 kr
Medicinsk invaliditet
Vid invaliditetsgrader 1-4%                                       Ersättning lämnas med 3 500 kr
Vid invaliditetsgrader 5-74%                                     Ersättningen beräknas på 350 000 kr
Vid invaliditetsgrader 75 % och högre                     700 000 kr
Dödsfallsersättning
Engångsbelopp oberoende av dödsorsak              30 000 kr
Krisförsäkring                                                              Högst 10 behandlingstillfällen 
Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr. 

VID UTLANDSRESA
Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige (max 45 dagar). I samband med att SIF godkänner sanktion för ishockeyresa utökas försäkringen med ersättning för läkekostnader, merkostnader och merutgifter för hemtransport vid såväl olycksfallsskada som akut sjukdom. Vid resa inom EU/EES eller Schweiz ska resenär ha med sig EU kortet som kan beställas på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se. EU-kortet ger den resande rätt till nödvändig vård och till samma kostnad som de som bor i landet.
För ishockeyresor som görs utan sanktion från SIF sker ingen utökning av försäkringen vid utlandsresa.

LEDARE OCH FUNKTIONÄRER
Ledare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom RF:s Grundförsäkring (K 62510). Försäkringsgivare är Folksam. Försäkringen för ledare gäller även under resa utomlands vid akut sjukdom och olycksfallsskada.

BETALNING
Lagförsäkringsavgiften ska betalas till föreningens distrikts ishockeyförbund. Premien är beroende på vilken division föreningen spelar i.
Seniorlag, (SHL och HockeyAllsvenskan)              14 500 kr
Seniorlag, (HockeyEttan)                                          11 500 kr
Seniorlag, (HockeyTvåan och lägre)                       9 350 kr
Damlag                                                                         3 450 kr
Juniorlag (fr o m 17 år)                                              4 750 kr
Ungdomslag (t o m 16 år)                                          950 kr
Veteranlag                                                                    2 000 kr
Domare                                                                         100 kr
Ett lag får innehålla ett obegränsat antal spelare. Spelare kan ex representera både juniorlag och A-lag under samma säsong utan att det påverkar avgiftens storlek. Frågor angående avgifter ställs till respektive distrikts ishockeyförbund. 

REGISTRERING
Förening ska registrera sina spelare i spelarkortsregistret. Svedea kommer att använda detta register för kontroll av licens och tillhörighet. Spelarna ska vara registrerade i registret den 1 oktober.

PERSONNUMMER
Vid anmälan av nya spelare måste alltid fullständigt personnummer lämnas. Svedea behöver det som underlag för att kunna reglera en eventuell skada. Personnumret ska bestå av födelseår, -månad och -dag samt ett fyrsiffrigt födelsenummer. Spelare som är utländsk medborgare och ännu inte har erhållit sina fyra sista siffor, ska använda ‘’UTLK’’ (kvinna) eller ’’UTLM’’¯ (man) i stället.

KORTFATTAD BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN
För försäkringarna gäller vad som anges i respektive försäkringsavtal mellan Svenska Ishockeyförbundet och Svedea, i dess försäkringsvillkor, försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i övrigt. Nedan följer en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren. Fullständiga försäkringsvillkor översändes på begäran.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Försäkringen omfattar ersättning vid olycksfallsskada.

VAD ÄR EN OLYCKSFALLSSKADA?
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid
• total hälseneruptur (helt avsliten hälsena)
• ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel avslitet korsband)
• fraktur (dock inte stressfraktur)
• solsting, värmeslag och förfrysning
Skador orsakade av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om besvären infunnit sig i samband med idrott.
Vid skada gäller alltid det fullständiga villkoret.

ERSÄTTNINGAR

AKUTERSÄTTNING
Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader, när du p g a skadan besöker läkare eller går på sjukgymnastik. Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada du råkat ut för (skadans diagnos). Det innebär att du inte alltid kan räkna med att få full ersättning för utlägg. Kom ihåg att du behöver redovisa alla dina utlägg till oss från och med det första läkarbesöket. Den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 10 000 kr. Akutersättningen ersätter inte förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.
Vid olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för idrottsutrustning och kläder som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård. Högsta ersättning är 15 % av ett prisbasbelopp med undantag för hjälmar. Hjälm för utespelare kan ersättas upp till högst 1 500 kr och hjälm för målvakt upp till högst 10 000 kr.

SJÄLVRISK
Försäkringen gäller med en självrisk på 2 200 kr vid varje skadetillfälle. 

TANDSKADEKOSTNADER
Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Om det redan vid skadetillfället förelåg/fanns ett tandbehandlingsbehov vad avser de skadade tänderna har Svedea rätt att i skälig omfattning delvis eller helt nedsätta ersättningens storlek.
Ersättning kan lämnas för kostnad upp till högst den nivå som framgår av Folktandvårdens prislista för allmäntandvård och specialisttandvård vid tidpunkten för behandling. Ersättning lämnas inte för de faktiska tandvårdskostnader som överstiger Folktandvårdens prislistor.
För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.
Slutbehandling kan skjutas upp till efter 25 års ålder under förutsättning att Svedea innan den försäkrade fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen.
Uppskjuten behandling måste avslutas innan den försäkrade fyller 30 år.
Högsta sammanlagda ersättningsbelopp per skada är alltid ett prisprisbasbelopp oavsett Folktandvårdens prislista.
Samtliga kostnader ska vara godkända av Svedea innan behandlingen påbörjas.
Högsta ersättning vid skada är ett prisbasbelopp. 

SJÄLVRISK
För försäkrade gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser (paragraf 1:10) om att använda tandskydd som är tillverkade av tandläkare/tandklinik. I händelse av skada ska den försäkrade kunna styrka att tandskydd har använts vid skadetillfället. Den försäkrade ska även kunna uppvisa ett intyg utfärdat av tandläkare som styrker innehavet av tandskydd. Om försäkrad ej uppfyller ovanstående gäller försäkringen med en självrisk på 10% av prisbasbeloppet vid varje tillfälle.

MEDICINSK INVALIDITET
Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell.
• Då invaliditetsgraden är lägre än 5 % utbetalas 3 500 kr
• För skador som är bedömda till mellan 5 % och 74 % utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.
• För skador bedömda till 75 % eller högre utbetalas dubbelt försäkringsbelopp.
Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än fem år från skadedagen.

DÖDSFALLSERSÄTTNING
Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett hur gammal du är), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 65 år). Försäkringsbeloppet utbetalas till dina efterlevande enligt generella regler om förmånstagare där make/sambo kommer i första hand. De generella reglerna gäller inte om du skickat in ett särskilt önskemål till oss om vem som ska få en eventuell utbetalning.

KRISFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för kristerapi efter traumatisk händelse som försäkrad råkar ut för eller är närvarande vid. Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi med högst tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada

SÅ HÄR GÖR DU OM DU SKADAR DIG
Vid skada ringer du Svedea på tel: 0771 – 160 161 alternativt kan du anmäla skadan direkt på www.svedea.se/sif och se även 

https://www.svedea.se/gruppforsakringar/ishockey

ANNAT BRA ATT VETA:

SKATTEBESTÄMMELSER
Utbetalda ersättningar är inkomstskattefria.

DUBBELFÖRSÄKRING
Om försäkrad har flera olycksfallsförsäkringar, och skada är ersättningsbar från en sådan, kan invaliditets- och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa.
Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring.
Då försäkrad har annan olycksfallsförsäkring i Svedea, som medger kostnadsersättning utöver utbetald akutersättning, kan sådan verifierad kostnad ersättas från denna. Finns försäkring tecknad i annat bolag bör krav kunna ställas dit på motsvarande sätt.

AVLÖNAD SPELARE ELLER DOMARE
För spelare och domare (som har inkomst) bör skadan först anmälas till Försäkringskassan. Detta är viktigt för att du inte ska gå miste om eventuell sjukersättning.

Här finner du oss:
Svedea
Box 3489
103 69 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 38
Tel: 0771 – 160 161
E-post: This is a mailto link

PRISBASBELOPP
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.

Uppdaterad: 21 SEP 2017 14:04
Skribent: Stefan Ladhe
Epost: This is a mailto link

Svensk Ishockeys Huvudsponsor

 

GenvägarTre Kronors Huvudsponsorer

 • Beijer
 • scandic_logo_250px
 • skoda_logo_250px
 • ccm_logo

Tre Kronor Partners 

 • upplevelsecenter
 • enervit_logo_250px
 • Pour
 • enervit_logo_250px
 • intersport_logo_250px
 • LiveArena
 • mataki_250x70
 • prosharp_logo_250px
 • Traveller
 • rockklassiker_logo_250px
 • sas_logo_250px
 • sportbladet_logo_250px
 • time_logo_250px
 • neh
 • europcar
 • gainomax
 • Cafe bar
 • Head & Shoulders
 • itf
 • nocco
 • ågrenshuset
 • Sportivity
 • moreprint

HA


 

 

trekronor_webbshop 250x600

CCM

Postadress:
Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204
121 16 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr.
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 08-449 04 00
Fax: 08-91 00 35
E-post: This is a mailto link

Se all info