Stadgar


1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift/Ändamål
Hälsinglands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadgar,
såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

2 § Sammansättning
Hälsinglands Ishockeyförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Ishockeyförbundet och
som har hemvist inom distriktets geografiska verksamhetsområde.

3 § Verksamhetsområde
Hälsinglands Ishockeyförbunds verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som omfattar Hälsingland
i enlighet med Svenska Ishockeyförbundets stadgar § 9:1.

4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av distriktsmöte och skall godkännas av Svenska Ishockeyförbundet.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet givna röster.
För upplösning av Hälsinglands Ishockeyförbund krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande distriktsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. Dessutom krävs godkännande av Svenska Ishockeyförbundet.

5 § Beslutande organ
Distriktsförbundets beslutande organ är distriktsmötet, extra distriktsmöte och distriktsstyrelsen.
Distriktsstyrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom distriktsstyrelsens arbetsområden.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Hälsinglands Ishockeyförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 maj till och med den 30 april.
Distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från distriktsmötet t.o.m. påföljande ordinarie distriktsmöte.

7 § Sammansättning av styrelse m.m.
Hälsinglands Ishockeyförbund skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning av jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar skall ingå.
Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå.

8 § Firmateckning
Hälsinglands Ishockeyförbunds firma tecknas av distriktsstyrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

9 § Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, distriktsförbund eller Svenska Ishockeyförbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller Svenska Ishockeyförbundets stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

2 Kap Distriktsmötet

1 § Tidpunkt och kallelse
Distriktsmötet som är Hälsinglands Ishockeyförbunds högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av juni månad på dag, som distriktsstyrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när Svenska Ishockeyförbundets förbundsmöte pågår.
Kallelse till distriktsmötet skall av distriktsstyrelsen utfärdas dels genom annons i Svenska Ishockeyförbundets officiella tidning senast tolv veckor före distriktsmötet och dels genom brev till röstberättigade föreningar senast tolv veckor före mötet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall vara röstberättigade föreningar tillhanda senast två veckor före distriktsmötet

2 § Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsmötet skall vara distriktsstyrelsen till handa senast åtta veckor före mötet.
Rätt att inge förslag tillkommer röstberättigad förening.

3 § Sammansättning och beslutförhet
Distriktsmöte består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i förening.
Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av distriktsstyrelsen. Distriktsmöte är beslutmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

4 § Rösträtt
Rösträtten vid distriktsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av Svenska Ishockeyförbundets styrelse att gälla från och med den 31 mars.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 januari har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Ishockeyförbundet samt de förpliktelser mot distriktsförbundet som kan ha bestämts av distriktsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts distriktsförbundet.
Varje röstberättigad förening har en grundröst samt tilläggsröster i förhållande till antalet registrerade spelare och funktionärer enligt följande skala:
0 - 49 = 0 tilläggsröster
50 - 99 = 1 ”
100 - 149 = 2 ”
150 - 199 = 3 ”
200 - 249 = 4 ”
O.s.v
Förenings röstetal får dock inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet. Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för sådan förening ned till högst 1/5 av det sammanlagda röstetalet.
Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

5 § Ärenden vid distriktsmöte
Vid distriktsmöte skall följande ärenden förekomma
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den röstlängd som Svenska Ishockeyförbundets styrelse har upprättat för distriktsförbundet
2. fastställande av föredragningslista för mötet
3. fråga om mötets behöriga utlysande
4. val av ordförande för mötet
5. val av sekreterare för mötet
6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
samt erforderligt antal rösträknare
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
b) distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
c) distriktsförbundets revisorers berättelse för samma tid
8. fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning
9. behandling av förslag till distriktsförbundets verksamhetsplan med ekonomisk
plan samt fastställande av års- och övriga avgifter till distriktsförbundet
10. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap.
2 § samt av distriktsstyrelsens förslag (motioner)
11. val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden till och
med nästkommande ordinarie distriktsmöte
12. val av 4 övriga styrelseledamöter för en tid av två år
13. val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning inom distriktsförbundet för en tid av 1 år
14. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för nästkommande ordinarie distriktsmöte
samt personliga ersättare för dessa
15. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Svenska Ishockeyförbundets
förbundsmöte
16. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Hälsinglands Idrottsförbunds årsmöte
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för distriktsförbundet eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till distriktsmötet.

6 § Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till Svenska Ishockeyförbundet ansluten förening.
Ledamot av distriktsstyrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.
Arbetstagare hos distriktsförbundet eller hos Svenska Ishockeyförbundet får inte väljas till ledamot av distriktsstyrelsen eller valberedningen.

7 § Extra distriktsmöte
Distriktsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra distriktsmöte.
Distriktsstyrelsen är skyldig att kalla till extra distriktsmöte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När distriktsstyrelsen mottagit en begäran om extra distriktsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra distriktsmöte skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.
Underlåter distriktsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställan utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra distriktsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Extra distriktsmöte får inte äga rum under tid då förbundsmöte pågår.

8 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet angivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av distriktsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

3 Kap Distriktsstyrelsen

1 § Sammansättning

Distriktsstyrelsen utgörs av ordförande samt 8 övriga ledamöter valda av distriktsmötet. I styrelsen skall båda könen vara representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.
Distriktsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av distriktsmötet, enligt 3 kap 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 § Åligganden

Distriktsstyrelsen är distriktsförbundets beslutande organ när distriktsmöte inte är samlat.
Distriktsstyrelsen skall
1 verkställa åligganden enligt Svenska Ishockeyförbundets stadgar Kap.9 § 9:5

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

Distriktsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt.
Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde.
Vid förfall för ordföranden ersätts denne av vice ordförande.
Vid förfall även för vice ordförande öppnas styrelsesammanträdet av styrelseledamot med flest antal år i styrelsen. Under dennes ledning förrättas val av ordförande för sammanträdet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Distriktsstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta distriktsstyrelsen härom.

4 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen utgörs av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av distriktsmötet. I valberedningen skall båda könen vara representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen skall senast tio veckor före distriktsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid distriktsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
Senast sex veckor före distriktsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
Senast två veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter distriktsmötet skall protokollet överlämnas till distriktsstyrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid distriktsmötet
Röstberättigad förening får senast fyra veckor före distriktsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna.
Innan kandidatnomineringen börjar vid distriktsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

5 Kap Revisorer, revision


1 § Revisorer och revision

Distriktsförbundets revisorer, av vilka en utsetts enligt 11 kap. 6 § RF’s stadgar, skall granska distriktsstyrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före distriktsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

HÄLSINGLANDS ISHOCKEYFÖRBUND
Rev 2009-10-15

Uppdaterad: 06 OKT 2020 19:09 Skribent: Gustav Griborn