Reklam
    Hem / Kommittéer

Kommittéer

Förbundsstyrelsen utser nämnder med uppdrag att med utgångspunkt från gällande stadgar och tävlingsregler vara beslutande organ i enskilda ärenden inom ramen för sitt ansvarsområde. Ärenden handläggs och avgörs i enlighet med RF:s och SIF:s stadgar och regler.