Stadgar

Stadgar för Regionförbundet Ishockey Öst

1 Kap        Allmänna bestämmelser

1 §   Ändamål och uppgifter Regionförbundet Ishockey Öst (RegF) ska, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadgar, arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

RegF ska, i den utsträckning regionmötet bestämmer, tillvarata regionens distriktsförbunds (SDF) och medlemsföreningars gemensamma angelägenheter vad gäller att främja, utveckla och administrera idrotten ishockey.

RegF ska som Svenska Ishockeyförbundets regionala organ arbeta med de uppgifter som tilldelas RegF, av inom regionen ingående SDF.

2 § Sammansättning

RegF omfattar i Region [Norr/Syd/Väst/Öst] ingående SDF samt de föreningar som är med­lemmar i Svenska Ishockeyförbundet, och som har hemvist inom dessa SDF:s geografiska verksamhetsområden.

3 § Verksamhetsområde

RegF:s verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 10 kap. 1 § Svenska Ishockeyför­bundets stadgar omfattar samtliga de SDF som ingår i Region Öst.

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av RegF:s årsmöte och ska godkän­nas av Svenska Ishockeyförbundet.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

5 § Beslutande organ

RegF:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och Styrelsen (Styrelsen).

Styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciel­la verksamheter inom Styrelsens arbetsområde.

6 § Verksamhets‑ och räkenskapsår samt arbetsår

RegF:s verksamhets‑ och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 maj till och med den 30 april.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. påföljande ordinarie möte.

7 § Sammansättning av styrelse m.m.

RegF ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer, och andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet.

8 § Firmateckning

RegF:s firma tecknas av Styrelsen eller, om den så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

9 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem i förening, funktionär, förening, IdrottsAB, RegF, SDF, Distriktsidrottsförbund, Specialidrottsförbund (SF) eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller Svenska Ishockeyförbundets stadgar, avgöras enligt vad som anges i 1 kap. 10 § Svenska Ishockeyförbundets stadgar.

10 § Upplösning av Regionförbundet

Efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet kan årsmöte upplösa förbundet genom beslut härom med enkel majoritet. I beslut om upplösning av RegF ska anges att tillgångarna ska an­vändas till bestämt ishockeyfrämjande ändamål inom de SDF som ingår i verksamhetsområdet.

2 Kap        Årsmötet

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är RegF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av juni månad på dag, som Styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när Svenska Ishockeyförbundets förbundsmöte eller SDF‑möte inom verksamhetsområdet pågår.

Styrelsen ska, senast två månader före mötet, med angivande av tid och plats kalla till årsmöte på RegF:s hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade.

Härefter ska styrelsen, senast två veckor före mötet, på RegF:s hemsida offentliggöra förslag till föredragningslista för mötet, röstlängdsunderlag, verksamhetsberättel­se, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens för­slag och inkomna motioner till årsmötet, med styrelsens ytt­rande.

2 § Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet

Förslag till ärenden, utöver styrelseförslag, att behandlas vid årsmötet ska vara Styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.

Rätt att inge förslag (motion) tillkommer RegF tillhörande SDF och föreningar. Berört SDF ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening.

Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt utlåtande över motionerna.

3 §   Sammansättning och beslutsförhet

Årsmötet består av ombud dels för medlemsföreningarna inom regionens respektive SDF, och dels för de röstberättigade SHL- och SDHL-föreningarna inom verksamhetsområdet.

SDF-ombud utses genom beslut av distriktsmötet. Varje SDF har rätt att företrädas av högst två ombud.

Röstberättigad förening har rätt att företrädas av ett ombud. Ombudet ska vara medlem i föreningen.

Ombud får företräda endast ett SDF eller en förening och får inte vara ledamot av Styrelsen. Ombud ska medföra fullmakt från det SDF eller den förening ombudet representerar i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges.

Årsmötet är beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

4 §   Rösträtt

Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängdsunderlag som har upprättats av Svenska Ishockeyförbundets ­styrelse att gälla från och med den 31 mars.

Fördelningen av röster är densamma som respektive SDF och förening har enligt röstlängden vid Svenska Ishockeyförbundets förbundsmöte.

Röstläng­dsunderlaget gäller oförändrad till dess nytt underlag har till­ställts RegF.

5 § Ärenden vid årsmötet

Årsmötets förhandlingar öppnas av RegF-ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det röstlängdsunderlag som Svenska Ishockeyförbundets styrelse har upprättat för RegF,
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av protokollssekreterare.
 4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
 5. Val av rösträknare.
 6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver.
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning (årsbokslut).
 9. Revisorernas berättelser.
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner.
 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
 13. Fastställande av eventuell årsavgift till RegF för SDF och föreningar för kommande verksamhetsår.
 14. Anmälan av SDF-ordföranden och anmälan av representant från SHL föreningar, med personlig suppleant, i styrelsen samt fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen (i enlighet med 3 kap. 1 §),
 15. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år.
 16. Val av ordförande, vice ordförande och [antal] ledamöter i den regionala Disciplinnämnden.
 17. Beslut om att på ett år utse auktoriserad revisor (alt. godkänd revisor med revisorsexamen), med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.
 18. Anmälan av ledamöter i valberedningen enligt 4 kap. 1 §.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för RegF eller dess SDF och föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.

6 § Valbarhet

Valbar är varje person som är medlem i en till Svenska Ishockeyförbundet ansluten förening och är permanent bosatt i Sverige.

Organ valda av årsmöte ska bestå av kvinnor och män.

Ledamot av Styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i valberedningen.

Arbetstagare hos RegF, SDF eller hos Svenska Ishockeyförbundet får inte utses till ledamot av Styrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.

7 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor begär det, eller när det begärs av röstberättigade organisationer, som tillsammans omfattar minst en tiondel av totala röstetalet enligt gällande röstlängdsunderlag. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När Styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga möteshandlingar för extra årsmöte ska tillställas respektive SDF och röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet, eller inom samma tid hållas tillgängliga på RegF:s hemsida.

Underlåter Styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra Årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröst­ning frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. För beslut som avser ändring av vilken verksamhet som ska bedrivas av RegF respektive distrikt krävs minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

3 Kap        Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen består av SDF-ordförandena, med personlig suppleant, inom verksamhetsområdet samt av högst sju övriga ledamöter valda av RegF:s årsmöte. Härutöver äger SHL föreningar inom verksamhetsområdet rätt att tillsammans utse en ledamot med personlig suppleant.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och tillsätter sekrete­rare.

Personlig suppleant kallas och inträder i styrelsen vid förhinder för ordinarie ledamot.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande‑ och förslagsrätt men inte rösträtt Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen. Har verksamhetschef utsetts i RegF ska hen vara adjungerad ledamot.

2 § Åligganden

Styrelsen är RegF:s beslutande organ när årsmöte inte är samlat.

Styrelsen ska

 1. verkställa årsmötets beslut och SDF:s beslut och instruktioner,
 2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i SDF och föreningar inom verksamhetsområdet,
 3. bedriva sin verksamhet i enlighet med Svenska Ishockeyförbundets stadgar samt enligt dessa stadgar,
 4. handha den idrottsliga verksamheten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för dess utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intres­sen,
 5. föranstalta om serier för tävling och andra tävlingar enligt RF:s och Svenska Ishockeyförbundets bestäm­melser samt SDF:s instruktioner,
 6. handha och ansvara för RegF:s medel,
 7. bereda ärenden, som ska föreläggas Årsmöte,
 8. förelägga årsmötet förslag till RegF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan,
 9. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RF-organ, Svenska Ishockeyförbundets förbundsstyrelse och SDF‑styrelsen med upplys­ningar och yttranden,
 10. utöva prövningsrätt i ärenden, vilka inte handhas av den regionala Disciplinnämnden, med förbehåll för vad som anges i Svenska Ishockeyförbundets stadgar,
 11. bestämma om organisationen vid RegF:s kansli,
 12. utse RegF:s verksamhetschef om sådan ingår i organisationen,
 13. utse ordförande i kommittéer enligt 4 kap. 4§ samt
 14. föra protokoll och sörja för RegF:s bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller av minst halva antalet ledamöter. Den är beslut­för när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För beslut som avser vilken verksamhet som ska bedrivas av RegF respektive SDF samt beslut som i övrigt väsentligt inskränker på inriktningen av ingående distrikts verksamhet krävs minst 2/3 av antalet röster.

Röstning får inte ske genom full­makt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsamman­träde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följan­de sammanträdet.

4 §   Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ären­den till utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta Styrelsen härom.

(Beslut som fattas av delegerad ska kontinuerligt rappor­teras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelse­sammanträden.)

 4 Kap        Valberedningen m.m.

1 §   Sammansättning m.m.

Valberedningen består av en ledamot med personlig suppleant utsedd av respektive SDF inom RegF:s verksamhetsområde. Härutöver äger SHL-klubbar inom verksamhetsområdet rätt att tillsammans utse en ledamot med personlig suppleant. Utsedda ledamöter ska anmälas vid årsmötet (se 2 kap. 5 § 18.).

Valberedningen ska inom sig utse ordförande, vice ordförande samt tillsätta sekreterare.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 §   Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför årsmöte och ska i detta arbete fortlöpande följa Styrelsens och revisorernas arbete.

I valberedningens uppdrag ingår att

 • senast tre månader före årsmötet fråga dem vilkas mandattid ut­går om de önskar kandidera för kommande mandatperiod (gäller inte de av SDF utsedda ledamöterna),
 • senast två månader före årsmötet, meddela SDF vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater, och
 • senast två veckor före årsmötet skriftligen meddela SDF sitt förslag beträffande varje val som beretts enligt 2 kap. 5 § samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter årsmötet ska protokollet överlämnas till Styrelsen

3 §   Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid årsmötet

Varje SDF inom verksamhetsområdet har rätt att, senast fyra veckor före årsmötet till valberedningen avge förslag på per­soner för val enligt 2 kap. 5 §.

Kandidatnomineringen vid årsmötet inleds med att valberedning­en meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, och att ombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

4 § Utseende av SDF:s och SHL-klubbars ledamöter i kommittéer

SDF och SHL-klubbar inom RegF:s verksamhetsområde utser ledamöter i RegF:s kommittéer inom ramen för det antal som årsmötet fastställt. RegF:s styrelse utser ordföranden i respektive kommitté.

5 Kap        Revisorer, revision

1 § Revisorer och revision

RegF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd revisor eller revisionsbolag.

Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, förbundsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast sex veckor före årsmötet och ska, efter verkställd revi­sion, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

6 Kap        Nämnder

1 § Regional disciplinnämnd

Den regionala disciplinnämnden ska enligt 14 kap. RF:s och i tillämpliga delar Svenska Ishockeyförbundets stadgar pröva bestraffningsärenden, vilka inte är förbehållna Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd i första instans.

Disciplinnämnden ska bestå av ordförande, en eller två vice ordförande och [antal] övriga ledamöter valda av årsmötet.

Den regionala disciplinnämndens beslut får överklagas hos Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd.

 

Senast uppdaterad: 23-05-10 av Terese Hammarqvist