Serie- och tävlingsbestämmelser

Svensk idrotts strategi är att idrottsrörelsen ska vara utformad så att människor i alla åldrar ska ha möjlighet att delta i föreningsidrott på sina egna villkor, oavsett förmåga och ambitionsnivå.

All idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, dvs. dess välmående, hälsa och positiva utveckling för ögonen.

Svensk Ishockey 2017-2022 vår gemensamma strategi för framtiden utgår från fyra stycken strategier:

  • Ökad samverkan
  • Sportslig utveckling
  • Tillgängligt för fler
  • Varumärket Svensk Ishockey

Region Norrs tävlingskommittés intention är att seriestrukturen och seriebestämmelserna ska genomsyras av Svensk idrotts strategi och vara utformade för att stötta föreningarnas arbete med hemmaplansmodellen samt följa Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott.

Föreningarna har ett stort ansvar för att tävlingsverksamheten hanteras på ett bra sätt som är i överensstämmelse med svensk idrotts strategi och ett barnrättsperspektiv.

Senast uppdaterad: 23-02-27 av Nils Averfeldt