Driva en idrottsförening

Föreningskunskap

För att driva en förening krävs det kunskap inom en hel del områden. För att lära dig hur allt går till kan du kontakta RF-SISU distriktet där du bor. SISU Idrottsutbildarna erbjuder utbildning för föreningsledare. I den nya introduktionsutbildningen lyfts några viktiga områden fram: som fokus på engagemang, verksamhetsutveckling, demokratiska processer och hur en förening byggs upp och bör styras.

IdrottOnline

RF-anslutna idrottsföreningar får tillgång till IdrottOnline. Det är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrottsrörelse och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Ekonomiskt stöd

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de SF som tillhör RF och som bedriver idrottslig verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Ansökan görs via IdrottOnline Klubb och kan göras av ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Läs mer på våra sidor om LOK-stöd.

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Folksam rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera försäkringen för att omfatta till exempel byggnader, material och teknisk utrustning. Gå in på Folksams webbplats för mer informationLänk till extern webbplats.

Arbetsgivarfrågan

En förening kan behöva fundera på om den som utför arbete åt föreningen gör det som ideell, konsult eller anställd. Om det finns anställda i föreningen är det föreningen som är arbetsgivare. Föreningens styrelse har då ett arbetsgivaransvar och ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det innebär att den anställde och/eller den fackliga organisationen kan rikta ekonomiska krav gentemot styrelsen om den till exempel brutit mot någon arbetsrättslig lag.

När en förening anställer någon för första gången ska föreningen anmäla sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Som arbetsgivare har man en skyldighet att lämna in uppgifter och betala skatter och avgifter för både verksamheten och de anställda.

Arbetsgivaralliansen är idrottens arbetsgivarorganisation. Gå in på Arbetsgivaralliansens webbplats för mer informationLänk till extern webbplats.

Arbetstillstånd för idrottare och tränare

Medborgare i länder utanför EU och som inte omfattas av EES-avtalet måste ha arbetstillstånd för att få bo och arbeta i Sverige. Arbetstillstånd beviljas av Migrationsverket.

För en person som är medborgare i ett land utanför EU och som ska arbeta som idrottare eller tränare i klubb eller en förening som är medlem i RF gäller specifika regler för arbetstillstånd. Gå in på Migrationsverkets webbplats för mer informationLänk till extern webbplats.

Skatt och redovisning

För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar. På Skatteverkets webbplatsLänk till extern webbplats finns samlad information om redovisning av lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag för en idrottsförening.

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

Trygghet och inkludering

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. Om du misstänker att något inte står rätt till i din förening ska du i första hand ta upp saken med föreningens styrelse. Andra vägar är att kontakta det SF som din förening tillhör, eller RF-SISU distrikt där din förening finns. Vid riktigt allvarliga misstankar kan du kontakta RF:s idrottsombudsman eller använda vår visselblåsartjänst.

Mer om trygghet och inkludering

Senast uppdaterad: 24-04-05 av Anton Wallgren