Föreningsbyte/Övergångar

Senast uppdaterad: 24-05-15 av Anton Wallgren

Information

På denna sida hittar du bestämmelser och avsiktsförklaring gällande Upplands- och Södermanlands Ishockeydistrikt. Dessa gäller för barn och ungdomsverksamhet. När du scrollar ner så ser du först Uppland och sedan Södermanland. 

Bestämmelser i Uppland

§ 2.24 Övergångar/föreningsbyten

Vi säger nej till övergång/föreningsbyte. Skulle det mot förmodan finnas skäl till ett byte får endast ske under perioden 16 maj – 1 september. Detta gäller barn- och ungdomsspelare. En övergång förutsätter att överenskommelse om föreningsbyte skett i enlighet med vad som sägs i §2.25, att inga skulder finns till lämnade förening, att allt lånat material återlämnats, att lämnande förening att mottagande förening godkänt övergången samt att tillämplig digital blankett fyllts i. Föreningsbyten ska ske genom elektronisk övergång.

Kommentar: Vi, såväl förbund som föreningar, är en del av samma ekosystem inom barn- och ungdomsishockeyn. Vi tillsammans måste agera så att varje enskild spelare ges möjligheten att fortsätta spela ishockey, inte bara de som för tillfället kommit längst i sin utveckling. Det måste vi förstå och agera sunt utifrån. Det innebär till exempel att den förståelsen bör finnas med i beslut kring övergångsregler inom respektive SDF. En risk när inte förståelsen för tanken med ekosystem finns med i besluten är att några få föreningar ”plockar” de för stunden bästa spelarna inom en årskull. Detta får ofta till konsekvens att det blir för få spelare kvar i de lag som brandskattas och de spelare som petas i de värvade laget slutar. Vi vet också att spelare som petas sällan går vidare till annan förening. Samtidigt är det viktigt att se till det enskilda barnets bästa vid hanteringen av övergångsärenden, det gemensamma målet ska vara att spelaren ges möjligheten att fortsatt spela ishockey.

Föreningsbyten/Övergångar för herrar division 4 upplandsserien följer region öst seriebestämmelser.  

§ 2.25 Regler och förhållningssätt vid föreningsbyte och provträning/spel

 1. Om spelare/vårdnadshavare kontaktar ny förening/lag direkt med förfrågan om spelplats alternativt provträning/spel, ska sådan diskussion omedelbart avvisas med anmaning till vårdnadshavaren att istället kontakta moderföreningens sportchef/ungdomsansvarig och följa nedan process. Sportchefen/ungdomsansvarige i den tillfrågade föreningen ska också ta kontakt med moderföreningens sportchef för att informera om att förfrågan om övergång gjorts.
 2. Spelare som vill spela i ny förening ska via vårdnadshavare fylla i en digital blankett som finns KLICKA HÄR och skicka den till den person i klubben som är ansvarig för övergångar, normalt sportchefen. Sportchefen ska sedan ta kontakt med vårdnadshavaren för en diskussion kring orsaker och förutsättningar för fortsatt spel i föreningen. Sportchefen/ungdomsansvarige ska också skicka blanketten till foreningsbyte@upplandshockey.se på Upplands Ishockeyförbund för information.
 3. Om nuvarande förening anser att en övergång kan godkännas, ska sportchefen ta kontakt med sportchefen i den förening till vilken spelaren vill byta samt skicka blanketten ifråga.
 4. Eventuellt föreningsbyte får endast ske i undantagsfall och när föreningarna är överens.
 5. Det åligger båda föreningarnas sportchefer att bidra till en konstruktiv dialog. När överenskommelse träffats bör detta för undvikande av framtida meningsskiljaktigheter bekräftas skriftligt till exempel via email. I dialogen mellan sportcheferna ska hänsyn tas till om övergång leder till att moderföreningen riskerar att förlora ett helt lag p.g.a. för få spelare. Hänsyn ska också tas till hur tillkommande spelare påverkar sammansättningen av mottagande förenings lag såväl socialt som möjlighet att tillgodose speltid och träningsmöjligheter för befintliga spelare. Om spelare efter provträning/spel vill byta förening, ska under förutsättning av att ovan process följts moderföreningen skriva på övergångshandlingar.
 6. Förening och enskilda lag inom förening får inte annonsera eller på annat sätt försöka locka över spelare till sin förening. Undantag är marknadsföring av Hockeyskola eller nybörjarverksamhet. får marknadsföra sin verksamhet.
 7. Alla föreningar ska inför varje säsong skriftligt till Upplands Ishockeyförbund meddela vem i föreningen på nivå motsvarande ordförande eller sportchef som är ansvarig (enligt §2.3) för spelarövergångar och som är ansvarig för att dels se till att ovan process följs, dels se till att samtliga ledare känner till denna process. Ledarna ska i sin tur informera spelare och vårdnadshavare om hur eventuella övergångar ska ske.

När en övergång är processad av Upplands Ishockeyförbund så söks den sedan genom TSM. 

 

Bestämmelser i Södermanland

Överenskommelse mellan föreningar ingående i Södermanlands Ishockeyförbund. Läs filen här. I ambitionen att minimera antalet övergångar mellan föreningarnas ungdomslag, U9 – U16, har följande överenskommelse arbetats fram för föreningar ingående i Södermanlands Ishockeyförbund. Syftet är göra en gemensam avsiktsförklaring om hur verksamheten ska bedrivas för att såväl stärka föreningar som utveckla spelare. Avsiktsförklaringen är undertecknad av samtliga ungdomsföreningar i distriktet samt är en förutsättning för deltagande i all tävlingsverksamhet inom ramen för Södermanlands ishockeyförbund från och med säsongen 2022/23.

 1. Föreningarna är ense om att barn och ungdomsspelares utveckling normalt främjas av att de företrädesvis spelar i sin moderförening och i lokal närhet så länge som möjligt givet förutsättningarna finns i föreningen. I syfte att uppnå ovan är föreningarna eniga om att inga spelarövergångar upp till och med U13 ska beviljas såvida inte förutsättningar enl. punkt 7 uppfylls.
 2. Föreningarna är ense om att följa övergångs rutiner enl. punkt 3 och 4 och att inga aktiva värvningar får ske i ungdomsishockeyn genom att någon förening eller någon som är involverad i ett lag, såväl ledare som spelarförälder eller dylik tar kontakt med spelare eller föräldrar i andra föreningar med erbjudande om övergång.
 3. Övergång/föreningsbyte får endast ske under perioden 16 maj – 15 februari och ska följa regler och förhållningssätt enligt punkt 4. Detta gäller även ungdomsspelare som avser spela junior- eller seniorhockey. Föreningsbyten ska ske genom elektronisk övergång. En övergång förutsätter att överenskommelse om föreningsbyte skett i enlighet med vad som sägs i punkt 4, att inga skulder finns till lämnade förening, att allt lånat material återlämnats samt att lämnande förening och mottagande förening godkänt övergången.
 4. Regler och förhållningssätt vid föreningsbyte och provträning/spel
  1. Om spelare/vårdnadshavare kontaktar ny förening/lag direkt med förfrågan om spelplats alternativt provträning/spel, ska sådan diskussion omedelbart avvisas och vårdnadshavaren istället uppmanas kontakta moderföreningens Sportchef och följa nedan process. Sportchefen i den tillfrågade föreningen anmodas ta kontakt med moderföreningens sportchef för att informera om att förfrågan om övergång gjorts.
  2. Spelare som önskar byta förening eller provträna/spela i sådan förening ska via vårdnadshavare först anmäla detta till sportchefen i sin förening för en diskussion kring orsaker och förutsättningar för fortsatt spel i föreningen.
  3. Om efter sådan diskussion spelaren håller fast vid önskan att prova möjligheten att spela i annan förening, ska sportchefen ta kontakt med sportchefen i den förening till vilken spelaren vill flytta eller provträna/spela.
  4. Eventuellt föreningsbyte eller provspel/träning såväl on-ice som off-ice får ske först efter sportcheferna är överens.
  5. Det åligger båda föreningarnas sportchefer att bidra till en konstruktiv dialog. När överenskommelse träffats bör detta för undvikande av framtida meningsskiljaktigheter bekräftas skriftligt till exempel via email. I dialogen mellan sportcheferna ska hänsyn tas till om övergång leder till att moderföreningen riskerar att förlora ett helt lag p.g.a. för få spelare eller avsaknad av nyckelspelare såsom målvakt. Hänsyn ska också tas till hur tillkommande spelare påverkar sammansättningen av mottagande förenings lag såväl socialt som möjlighet att tillgodose speltid och träningsmöjligheter för befintliga spelare.
  6. Om spelare efter provträning/spel vill byta förening, ska under förutsättning av att ovan process följts moderföreningen skriva på övergångshandlingar.
  7. Förening och enskilda lag inom förening får inte annonsera eller på annat sätt locka över spelare till sin förening. Undantag är marknadsföring av Hockeyskola.
  8. Alla föreningar ska inför varje säsong skriftligt till Södermanlands Ishockeyförbund meddela vem i föreningen på nivå motsvarande ordförande eller sportchef som är ansvarig för spelarövergångar och som är ansvarig för att dels se till att ovan process följs dels se till att samtliga ledare känner till denna process. Ledarna ska i sin tur informera spelare och vårdnadshavare om hur eventuella övergångar ska ske.
 5. Övergångshandlingar får endast undertecknas av föreningens sportchef, ungdomsansvarig eller av ordförande och först efter att den föregåtts av kontakt mellan de två föreningarna enligt punkt 4. Detta gäller U9-U16.
 6. Om antalet spelare för ett lag i viss ålder är otillräckligt skall det, inom ramen för gällande regelverk, eftersträvas komplettering med spelare från tangerad ålderskull, alternativt söka samverkanslösningar med närliggande föreningar och då i första hand undersöka möjligheten att skapa s.k. ”snedstreckslag” för att i mesta möjliga mån bibehålla lagstegarna i föreningarna.
 7. Undantag, med ungdomsansvarig avses i detta sammanhang person med sammantaget ansvar för föreningens sportsliga verksamhet med befogenhet att bevilja övergång av spelare. Undantag från ovan bör ges generellt vid särskild anledning såsom ex flytt till annan ort, att spelaren byter till skola med individuellt idrottsprogram eller någon form av utsatthet. Samt att efter U16 är det naturligt att spelare med elitambitioner söker sig till klubbar med sådan nivå.
 8. Föreningar med seniorverksamhet på nivå div1 eller högre, ska i samverkan med Södermanlands Ishockeyförbund, i syfte att utveckla och synliggöra ledare/spelare, medverka vid särskilda tillfällen för att bidra till kompetensutveckling i distriktet.
 9. Föreningarna i distriktet ansvarar för att denna överenskommelse tillkännages, levande hålls och förklaras för ledare, tränare, föräldrar och spelare i samtliga föreningens lag samt ska verka för respektive lags efterlevnad av densamma. Detta genom att årligen, med samtliga tränare, ledare och föräldrar knutna till föreningen, genomföra utbildning i samarbete med SöIF och RF SISU enl. nedan utbildningsplan.
  1. För föräldrar/vårdnadshavare
   På föreningens uppstart/upptaktsmöte med lagets föräldrar/vårdnadshavare ska följande tas upp i utbildningssyfte;
   • Hemmaplansmodellen med fokus på FÖRÄLDER
   • Föreningens värdegrund och riktlinjer
   • Gå igenom avsiktsförklaringen mellan föreningarna i Södermanland & Södermanlands Ishockeyförbund (spelarövergångar)
  2. För tränare/ledare och övriga i teamet
   • Hemmaplansmodellen med fokus på TRÄNARE
   • Föreningens värdegrund och riktlinjer
   • Gå igenom avsiktsförklaringen mellan föreningarna i Södermanland & Södermanlands Ishockeyförbund (spelarövergångar)
  3. För spelare genomförs som en del i spelarnas utbildning inom ishockey, teoripass i början av säsongen
   • Hemmaplansmodellen – visa film & kort förklara vad Hemmaplansmodellen är
   • Föreningens värdegrund och riktlinjer
   • Gå igenom avsiktsförklaringen mellan föreningarna i Södermanland & Södermanlands Ishockeyförbund (spelarövergångar)
 10. Södermanlands Ishockeyförbund ansvarar för att regelbundet anordna mötesplatser och forum för dialog för föreningarnas sportchefer och ungdomsansvariga.
 11. Södermanlands Ishockeyförbund har till uppgift att årligen följa upp att överenskommelsen beträffande utbildning enl. ovan samt rutiner kring övergångar efterlevs och levande hålls samt att i anslutning till säsongsstarten kommunicera avsiktsförklaringen till föreningarna i samband med Ordförande träff.