Senast uppdaterad: 24-05-30 av Anton Wallgren

LEDARSKAP:

Ska spelarna få en bra utvecklingsmiljö så ställer det krav på vårt ledarskap och våra ledarbeteenden.

Våra ledarbeteenden påverkar till stor del om spelarna ska tycka att det är kul och kännas meningsfullt.

Bra ledarbeteenden ökar möjligheterna för en mer optimerad spelarutveckling.

En samsyn och överenskommelse av bra ledarbeteenden inom föreningen stärker VI-känslan. Så här jobbar VI i föreningen.

Detta ökar också möjligheterna till att föreningens sportsliga verksamhet drar åt samma håll och att vi skapar en mer optimerad utvecklingsmiljö som helhet. (Samsyn och samarbete)

Vill ni i er förening fördjupa er mer kring hur ert ledarskap och ledarbeteenden påverkar er utvecklingsmiljö så tveka inte att höra av er för att boka in ett besök.

FEEDBACK:

Feedback är en viktig del i lärandet och är utvecklande när ledare tillämpar feedback på rätt sätt.

Vidare så är feedback en form av återkoppling där syftet är att stärka och utveckla de du leder.

Det finns flera olika sätt att ge feedback, exempelvis förstärkande, hjälpande och reflekterande. Vilken typ av feedback man kan använda sig av beror på flera olika faktorer.  Det beror på vad ni gör (typ av övning, situation) men också beroende på spelarens behov, förmåga (fysiskt och mentalt) och kunskapsnivå.

Vill ni i er förening fördjupa er mer kring hur användandet av relevant feedback kan vara ett effektfullt verktyg i er utvecklingsmiljö så tveka inte att höra av er för att boka in ett besök.

SPELETS 4 ROLLER & ÖVNINGSDESIGN:

Svensk ishockey har under det senaste årtiondet haft en mängd olika aktörer som bedrivit campverksamheter, där huvudfokus har varit på teknikträning. Det är också något som prioriterats ute i den dagliga verksamheten i föreningarna. Teknikträning bör och skall vara en del av innehållet men det behöver även spelförståelse och speluppfattning vara. Det vi kan se både nationellt och internationellt på ungdom och junior är att tekniken har förbättrats avsevärt men kanske på bekostnad av spelförståelse och speluppfattning. Detta behöver vi förändra, vi behöver bli bättre på att koppla ihop teknikträningen med spelförståelse, alltså att lära våra spelare använda rätt teknik på rätt sätt i en kontext.

Vill ni i er förening ha hjälp med att utveckla er träningsmiljö där vi på ett bra sätt kan kombinera teknikträning med spelförståelse och speluppfattning så tveka inte att höra av er för att boka in ett besök.

PLANERING (grov- och detaljplanering):

Att planera våra verksamheter är nödvändigt för att säkerställa att vi får med alla delar och att vi arbetar med rätt saker på rätt sätt. Att planera sin verksamhet är också ett sätt att vara mer tidseffektiv vilket underlättar då det är svårt att hitta tid för alla delar när säsongen väl är igång.

När vi planerar vår verksamhet gör det också att vi lättare kan mäta vad vi faktiskt gjort och vi kan addera eller ta bort delar inför kommande säsong och på så sätt få mer effekt i det vi faktiskt jobbar med.

Är vi välplanerade och har en tydlig plan minskar det också risken för att behöva ”släcka” en massa bränder.

När vi planerar verksamheten tillsammans (ledarteamet) så skapar det också delaktighet bland ledarna och samsyn kring förväntningar och förståelse för förutsättningarna.

Vill ni i er förening fördjupa er mer kring hur en tydlig grov- och detaljplanering påverkar er utvecklingsmiljö så tveka inte att höra av er för att boka in ett besök.

INDIVIDUELL UTVECKLING:

Selektering och nivåanpassning är två laddade begrepp som väcker känslor hos både föräldrar, ledare och spelare. Vad är det som styr när vi gör våra val? Är det kortsiktiga resultat eller finns det ett långsiktigt tänk där vi anpassar verksamheten utifrån vad som är bäst för varje individ både på kort och lång sikt. Det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till när vi individanpassar vår verksamhet. Vi behöver bland annat veta skillnaden mellan biologisk mognad, kronologisk ålder och RAE – relativ age effect och förstå hur dessa förhåller sig till individuell utveckling. Vi behöver också förstå hur olika sociala förutsättningar påverkar den individuella utvecklingen. 

Genom att bygga på vår kunskapsbank så ökar vi möjligheten att i större utsträckning ta hänsyn till spelarnas behov, förutsättningar, förmåga, och kunskapsnivå för att optimera den individuella utvecklingen för varje individ. 

Vill ni i er förening fördjupa er mer kring hur selektering och nivåanpassning påverkar den individuella utvecklingen så tveka inte att höra av er för att boka in ett besök.